ویزا تیپ D

آیا میدانید ویزای تیپ د چیست و چه کسانی به آن نیاز دارند؟

ویزای تیپ د ویزایی است که کسانی که میخواهند هر نوع اقامتی را در کشور اوکراین بگیرند نیاز دارند به ویزای تیپ د.
برای اقامت دائم یا اقامت یکساله از طریق سرمایه گذاری ، ازدواج ، کار و... نیاز به ویزای تیپ د است.
شرکت سفیر نور تنها شرکتی در ایران است که بصورت تضمینی برای متقاضیان عزیز این نوع ویزا را اخذ میکند.  درصورت عدم موفقیت وجه دریافت شده کاملا پس داده میشود.