اقامت از طریق حضانت

اوکراین یکی از کشورهایی است که یک فرد خارجی می‌تواند با

قبول حضانت یک اوکراینی مستحق که دادگاهی در اوکراین نیازمند

بودن وی را تایید کرده اقامت اوکراین را دریافت کند. واضح است

که این راه پیچیدگی ها و فراز و نشیب های خود را داراست که تیم

تخصصی سفیر نور در این راه شما را تنها نمی‌گذارد و به صورت

تضمینی تمامی مراحل اخذ اقامت برای شما از طریق حضانت طی

میکند.