021-79147

تلفن های ضروری اوکراین

تلفن های ضروری اوکراین

تلفن های ضروری اوکراین

تلفن های ضروری اوکراین

تلفن های ضروری اوکراین

شماره تلفن تاکسی بیسیم در کشور اوکراین : ۳۰۹
شماره تلفن مخابرات در کشور اوکراین : ۱۰۹
شماره تلفن حوادث در کشور اوکراین : ۱۱۲
شماره تلفن فرودگاه باریسپول کی یف در کشور اوکراین : ۰۸۰۰۳۰۰۷۱۱ و یا ۷۱۱ از موبایل
شماره تلفن سفارت ایران در کشور اوکراین : ۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۸۵۰۱ – ۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۸۵۴۳
شماره تلفن پلیس در کشور اوکراین : ۱۰۲
شماره تلفن اورژانس در کشور اوکراین : ۱۰۳
شماره تلفن آتش نشانی در کشور اوکراین : ۱۰
شماره تلفن و فاکس مدرسه جمهوری اسلامی ایران در کیف : ۴۲۸۷۳۰۳ – (۰۰۴۴۳۸۰ )
شماره تلفن انجمن اسلامی دانشجویان در کیف : ۲۴۳۶۰۲۷
شماره تلفن هواپیمایی کاسپین در کیف : ۴۸۶۰۲۵۲

تلفن های ضروری اوکراین

برای گرفتن اقامت دائم اوکراین به این قسمت مراجعه نمائید.

برای گرفتن خدمات درمانی ۰۳ را بگیرید