021-79147

شباهت و تفاوت بین اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا

شباهت و تفاوت بین اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا

شباهت و تفاوت بین اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا

شباهت و تفاوت های بین اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا

اقامت دائم کشور کانادا⁣ به وضعیتی گفته می شود که تابع یک کشور خارجی نسبت به کشور کانادا اجازه دارد تحت شرایط خاصی در کشور کانادا زندگی، تحصیل یا کار کند ولی هنوز شهروند این کشور به حساب نمی آید و افرادی که به طور موقت در این کشور حضور دارند، مقیم دائم محسوب نمی شوند. اما تابعیت کشور کانادا به معنای آن است که شخص کانادایی می باشد و تابعیت یا در زمان تولد حاصل می شود یا بعدها طی روال قانونی به دست می آید.

از جمله شباهت های اقامت دائم کانادا و تابعیت کاناد⁣ا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
⁣حق زندگی در هر نقطه ای از کانادا
حق کار در هر نقطه ای از کانادا
⁣حق تحصیل در هر نقطه ای از کانادا
⁣حق برخورداری از مزایای دولتی و استانی
⁣برخورداری از اغلب حقوق تعیین شده در قوانین دولتی و استانی کانادا

اصلی ترین تفاوت بین اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا این است که تنها توابع کانادا دارای حق مسلم ورود و خروج از داخل خاک کانادا هستند. به عبارت دیگر اگر فردی تابع کانادا باشد، هنگام ورود به کانادا از مرزهای این کشور، هیچ کسی تحت هیچ شرایطی حق جلوگیری از ورود را ندارد؛ همچنین هیچ فردی حق اخراج یک تابع کانادا را از این کشور ندارد. از آنجا که دارندگان اقامت دائم هنوز تابع کانادا نیستند، بلکه تابع کشور یا کشورهای دیگری می باشند، در شرایط خاص می توان این افراد را از کانادا اخراج کرد و اگر فردی تابع کانادا نباشد باید نشان دهد که لیاقت زندگی در کانادا را دارد. به همین دلیل است که اگر این فرد در یک دوره ۵ ساله کمتر از ۲ سال در کانادا حضور داشته باشد، اقامت دائم وی نیز باطل می شود.

شباهت و تفاوت های بین اقامت دائم کانادا و تابعیت کانادا