021-79147

 

مزایای ازدواج با شهروند اوکراین

 

 

از مزایای ازدواج یا شهروند اوکراین می توان به موراد زیر اشاره کرد: