021-79147

شمیهال: باید دو تابعیتی وجود داشته باشد. این موضوع باعث قوت ما خواهد شد وی افزود نظر شخصی بنده این است که تابعیت دوگانه نشانه کشورهای متمدن است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته یک هنجار رایج است. البته ، این موضوع باید یک امر باز و شفاف باشد. تابعیت دوگانه با یک کشور متجاوز مجاز نیست. در موقعیت من شرایط دو تابعیتی باید وجود داشته باشد. این موضوع به پیشرفت ما کمک می‌کند.

Шмыгаль: Двойное гражданство должно быть. Это усилит нас

Прямая речь: “Скажу личное мнение. Двойное гражданство – это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах – это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором… Моя позиция – двойное гражданство должно быть. Это усилит нас”

 

تابعیت دوگانه